ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
25

รวม
56


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการตลาด
2

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานลูกเสือวิสามัญ
15

• งานนักศึกษาวิชาทหาร
2

• งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
17

• งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8

• งานอาคารสถานที่(ยามรักษาการ)
3

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางสาววารี ชีวะเจริญ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายภาสกร เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายเริงพันธ์ จันทรัมพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนางสาวปวีณา แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ครูนายจีรวัฒน์ กาชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ครู ชำนาญการนายณัฐผไท สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญนายธัชชัย มาละเงิน
หัวหน้าแผนก เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ครูจักรกฤษ คำเพลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางสาวกนกวรรณ ยันตรวัฒนา
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ครู ชำนาญการนายอภิศักดิ์ ผลิดใบ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายวิทยากร เครือกลางรงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ร.ท.วิเชียร มุงเมือง
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานนักศึกษาวิชาทหาร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางรภีพร สุริยะ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ครู ชำนาญการนางพรทนา มงคลกาวิล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยว่าที่ร.ต.หญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญนายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนายภานุวัฒน์ สลีวงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางสาววรัญญา ติ๊บปะละ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายภานุวัฒน์ จองตามา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูพิเศษสอน เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนายปัฐวี สิริวงศ์เครือ
หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญนายนาวิน ศรีวิเศษ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูนายภูมิ ไพทีระกุล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ครูผู้ช่วยนางสาวปาณิสรา เร่งรัด
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูผู้ช่วยนางสาวปราญชลี ไชยศิลป์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสอนนายพีรพัฒน์ ศรีดาเดช
ครูพิเศษสอน เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนางขนิษฐา สลีแดง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญนางสาวชญาณ์กนิชฐ์ นันทะเขียว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญนางวราภรณ์ สุทธิเสริม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญนายศิริโย ยาดี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนายอรรณพ สลีแดง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนายนันทวัฒน์ เกษรดอกไม้
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสิรินทิพย์ วงศ์พันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นางกัลยา นันทะเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นางละอองศรี เครือคำวัง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นายพงศกร ดวงตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยามรักษาการ)นายสุคำ สุยะเรือน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยามรักษาการ)นายสุวิทย์ ทิพย์มั่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยามรักษาการ)
เจ้าหน้าที่นางจีราพร สิทธิวะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายนิรันดร์ สายวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางหนึ่งฤทัย มีวงศ์สม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอนุสรณ์ ศักดิ์ดี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวนัทชธิดา ทะนันชัย
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาว​เกษดาพร อ้ายมา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนางสาวเขมภาภัส รัศมีมาลา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายนรากร หลักนาราม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูที่ปรึกษา งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนางสาวทิพตยา นันตาบุตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวอัจจิมา ทินปาน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวฐิติกานต์ เหมรา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวเบญญาภา หาญณรงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ